Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


KONAKLAMA HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : TARAFLAR

İşbu sözleşme Kurtuluş Mh. Subaşı Sk. No:2/A Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan YAVUZ ABRAK TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (Sözleşmede FULL TATİL olarak anılacaktır) ile diğer tarafta {customer_idno} TC kimlik numaralı {customer_name} (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2 : KONU

İşbu sözleşmenin konusu; Tüketicinin, kendisi ve katılımcı adına FULL TATİL vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, otel (oda) rezervasyonu yaptırmasına ve konaklamaya ilişkin hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 3 : KONAKLAMA BİLGİLERİ

Tüketici/ler, {product_name} isimli otelde, {product_duration} gece konaklama yapacaktır.

{product_info}

Tüketicinin otele giriş saati 14.00 olup, Otelden çıkış saati en geç saat 12.00’dir.  

 MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

4.1.Sözleşme/konaklama bedeli KDV dahil {product_price} TL olup işbu sözleşmeye ilişkin vergiler dahil toplam konaklama bedeli, ön ödeme tutarı, kalan bedelin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, konaklama bedeline dahil olan ve olmayan ücretler sözleşme imzalanmadan önce, Tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye gönderilmiş olup, ayrıca işbu sözleşmenin eki kayıt/rezervasyon detay formunda da yer almaktadır. Ekli kayıt/rezervasyon detay formunda gösterilen ve konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerden Tüketici sorumlu olup, Tüketici, otele giriş yapmadan veya otelde konakladığı süre içinde, konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerin, yasal düzenleme ile getirilen vergilerin, harçların, vb. de FULL TATİL’e ödediği bedele dahil olduğunu iddia edemez. Tüketici, otele girişte, otel tarafından verilen bilgilendirme formunda ücrete tabi olduğu belirtilen herhangi bir hizmeti alması, kullanması durumunda, almış olduğu, kullandığı hizmetin bedelini otele öder. Bu duruma FULL TATİL’in herhangi bir dahli söz konusu olmadığından, Tüketici, her ne sebeple olursa olsun, otele ödediği veya yukarıda belirtilen sebeplerle ödemesi gerektiği bu bedelden FULL TATİL’i sorumlu tutamaz, FULL TATİL’e rücu edemez.

4.2.Tüketici, işbu sözleşme ile aldığı ve/veya alacağı hizmetlerin bedelini, nakden (havale/eft yoluyla) veya kredi kartı ile ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde, Tüketici, FULL TATİL’in, bilgilerini vermiş olduğu kredi kartından sözleşme bedelini tahsil etmeye yetkili kıldığını, FULL TATİL tarafından  konaklama bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime, tahsilata itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul etmiştir.

4.3.Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri uyarınca; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek fatura, hizmetin sona ermesini takiben FULL TATİL tarafından düzenlenerek Tüketici’nin sözleşmede bildirdiği (e-mail ya da tebligat) adresine gönderilir.

4.4.Sözleşme imzalandıktan/yapıldıktan sonra, ancak, hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu hizmetin bedelinde fiyat artışı olması halinde, fiyat artışı nedeniyle Tüketiciden fark ücreti talep edilmeyeceği gibi, hizmetin bedelinin/fiyatının düşmesi (örneğin, rezervasyon yatırılan Otel tarafından aksiyon uygulanarak fiyatın düşürülmesi gibi) halinde de Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz. Tüketici, fiyatın düştüğünü iddia ederek sözleşmenin iptalini talep edemeyeceği gibi fiyat farkının iadesini de talep edemez. Sistem kaynaklı hatalar (örneğin, fiyatın sisteme hatalı girilmiş olması, teknik bir sorun nedeniyle fiyatın gerçek satış fiyatının altında ya da üstünde ilan edilmiş olması, vb.) her zaman düzeltilebilir. Taraflar, maddi ve teknik hatalara dayanarak birbirlerinden hak ve talepte bulunmaz.

MADDE 5: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, FULL TATİL tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen, konaklama tesisine, vergiler dâhil toplam konaklama/hizmet fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı,  ve sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce FULL TATİL tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürünün bir nüshasının işbu sözleşme ekinde de yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, işbu sözleşmeyi, sözleşme gereğince kendisi ile konaklama gerçekleştirecek Katılımcı/lar adına da yaptığını, kendisine yapılan tüm bilgilendirmeler ve sözleşme detayları hakkında Katılımcıya/lara bilgi verdiğini/vereceğini, bu yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmenin diğer katılımcı/lara da yapılmış sayılacağını, diğer katılımcıların Sözleşme kural ve koşullarından bilgilendirilmesi hususundaki maddi ve manevi ve hukuki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, sözleşmeyi kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan ve kabul eder.

Tüketici, sözleşme konusu konaklamaya/hizmete ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin FULL TATİL tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği konaklama hizmeti ve ayrıntılarına ilişkin tüm bilgileri, konaklamanın satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri FULL TATİL’in kataloğundan, internet sitesinden (fulltatil.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup incelediğini, ön bilgilendirmeyi okuyup incelemeden sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini, sözleşmeyi inceleyip okumandan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile FULL TATİL’e ilettiğini, bu durumun FULL TATİL tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelendirilebileceğini, sözleşmenin FULL TATİL tarafından saklanabileceğini beyan ve kabul eder.

5.2.Tüketici; FULL TATİL, Otel yetkilileri ve Acente temsilcisinin , sigorta şirketinin, satın alınan hizmetle ilgili   bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü şahısların can, mal güvenliği ve huzuruna saygı göstereceğini, otelde konaklayan başka Tüketicilerin konaklamasını engelleyici, otel dahilinde huzur bozucu, vb. davranışlardan kaçınacağını, aksi takdirde, hizmet almaya başlamış olsa dahi, otelden çıkarılabileceğini, hizmeti alamayacağını ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından ücret iade hakkının ve/veya herhangi bir tazminat hakkının  bulunmadığını beyan ve kabul eder. Tüketiciden/katılımcıdan ve üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden FULL TATİL sorumlu değildir.

5.3.Tüketici kural olarak rezervasyon anında konaklama/hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, Tüketici, kendisinden kaynaklanan nedenlerle, rezervasyon anında konaklama/hizmet bedelinin tamamını ödeyemez ise, rezervasyon anında konaklama/hizmet (rezervasyon) bedelinin en az %35’ini, rezervasyon tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde de kalan bakiyeyi (%65’ini) ödemekle yükümlüdür.  Tüketici, ödemenin tamamını yapmadan rezervasyonun kesinleşmeyeceğini bildiğini, bu konuda FULL TATİL tarafından bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Rezervasyon tarihi ile konaklama (hizmetin başlangıç) tarihi arasında 15 günden az bir süre bulunması durumunda Tüketici, rezervasyon anında konaklama/hizmet (rezervasyon) bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu, aksi halde rezervasyonun kesinleşmeyeceğini, bundan FULL TATİL’in sorumluluğu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  Yukarıda belirtilen süre/süreler içerisinde  ödemenin/ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme Tüketici tarafından haklı neden olmaksızın tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır. Sözleşme, Tüketici tarafından, ödeme/ödemeler yapılmayarak tek taraflı feshedilir ve  sözleşmenin feshedildiği tarih itibarıyla, konaklama başlangıç tarihine 30 günden az bir süre var ise, Tüketicinin yapmış olduğu  ödeme, FULL TATİL tarafından “sözleşmeden cayma tazminatı” olarak  irad kaydedilir ve  Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz  

5.4.Tüketicinin konaklama yaptığı Otelde olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, Tüketici, Otel yetkilisine de bilgi vererek  gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturacaktır. Tüketici, olaya ilişkin  FULL TATİL’e  bilgi vermesi durumunda, FULL TATİL, Oteli ayrıca bilgilendirecektir. Bu duruma, FULL TATİL’in herhangi bir dahli olmadığından hiçbir sorumluluğu da yoktur. Otelin kusurunun olması halinde, Tüketici, otele karşı yasal haklarını kullanabilir.

5.5.Katılımcı (Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen, adına rezervasyon yapılan), sözleşmede imzası bulunan tüketiciye, adına sözleşme yapma yetkisi verdiğini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin, işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendisi tarafından da kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacağını kabul etmiş sayılır. Bu nedenle, sözleşmede imzasının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin kendisini bağlamadığını iddia edemez. Ancak, bütün bunlara rağmen, Katılımcı, sözleşmede imzası olmadığı gerekçesi ile sözleşme ile bağlı olmadığını iddia eder ise, sözleşmede imzası bulunan Tüketici, FULL TATİL’in tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan Tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı Katılımcının isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

5.6.Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı otel yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle FULL TATİL sorumlu tutulamaz.

5.7.FULL TATİL gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, konaklamaya/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle konaklamanın/hizmetin devamı imkânsız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, FULL TATİL, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

a)Tüketicinin satın aldığı hizmet ve konaklamayı kendi kusuru veya kendisinden kaynaklanan fiili imkansızlık nedeni ile  kullanamaması, tüketememesi, gerçekleştirememesi,

b)Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı nedeni ile hizmet/konaklamanın kullanılamaması, tüketilememesi, gerçekleştirilememesi,

c) Mücbir sebebin bulunması,

5.8.Tüketici/Katılımcı, sözleşme bedelini nakit ve/veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Tüketici, kredi kartı ile kendisinin, beraberindekilerin veya geziye katılacak 3. Kişilerin ödemelerini peşin olarak veya taksitli olarak yapabilir.

5.9.Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/ hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal FULL TATİL yetkililerine/ iddia ettiği ayıp tesisten/otelden kaynaklanmakta ise tesis/otel yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları yazılı olarak FULL TATİL’e ve/veya konakladığı otele bildirmesi, iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/tesisi terk eden Tüketici/Katılımcı oteli/tesisi haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, konaklama/hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.

5.10.FULL TATİL, elinde olmayan bir durumun ortaya çıkması halinde (mücbir sebeplerle), Tüketiciye de bildirmek kaydı ile Tüketicinin rezervasyonunu, hizmetin başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

Konaklama/hizmet, başlamasından sonra FULL TATİL’den kaynaklanan bir nedenle tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu FULL TATİL tarafından da tespit edilir ise, FULL TATİL, Tüketicinin/Katılımcının konaklaması için Tüketiciye/Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, tesis vs.) sunar. FULL TATİL tarafından sunulan alternatif düzenlemenin/teklifin Tüketici/Katılımcı tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici/Katılımcı, herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talep edemez.

Tüketici/Katılımcı, FULL TATİL’in sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile FULL TATİL’e bildirmesi gerekir. Aksine davranış ile hiçbir bildirim yapılmadan otelden/tesisten ayrılan Tüketici hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bildirimin yapılmış olması halinde, o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade eder.

5.11. FULL TATİL TURİZM SEYAHAT HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.. “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla Tüketici/Katılımcıya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca iletmiştir.

5.12.Tüketici/Katılımcı, Aydınlatma Metnini okuyup anladığını, www.fulltatil.com/kisisel-verilerinkorunmasi linkindeki bilgileri ve açıklamaları incelediğini, okuduğunu, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığını kabul eder.

5.13.FULL TATİL, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, Tüketici/Katılımcı’ya ait kişisel verileri; Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması, madde 5 (2) (c) bendi uyarınca  sözleşmenin kurulması ile sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerin gerektirmesi hukuki sebebine ve amacına dayalı olarak işleyebilecektir.

5.14.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin 6698 s. Kanun 11’ inci maddede sayılan diğer haklarına ilişkin detaylı bilgiler, www.fulltatil.com/kisisel-verilerinkorunmasi web sitesinde yer almaktadır.

MADDE 6 : CAYMA HAKKI, SÜRE VE FESİH

6.1.Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 30-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmek isterse rezervasyon bedelinin %25’ini; 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmek isterse rezervasyon bedelinin %50’sini, 7  günden az bir süre kala iptal ettirmek ister ise tamamını, FULL TATİL’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

6.2.Erken rezervasyon dönemini kapsayan rezervasyonlarda iş bu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen süreler geçerli olmayıp bu döneme ilişkin iptal, değişiklik ve devir hallerinde 72 saat kalaya kadar kesintisiz iptal hakkı sadece iptal sigortası olan Tüketicilere uygulanmaktadır.

6.3.Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; FULL TATİL, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6.4.Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun konaklama hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Otelden ayrılma tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde FULL TATİL’e belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Bu durumda, konaklama hizmeti almadığı günlerin tutarı iade edilir.

MADDE 7 : DİĞER HÜKÜMLER

7.1.Tüketici, bu sözleşme konusu rezervasyona ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartları taraflar arasında geçerli olacaktır. Bu durumda tüketici, sözleşme şartlarını ve satın almak istediği hizmeti ve hizmete ilişkin bilgileri, satış fiyatını, ödeme şekillerini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri FULL TATİL’in kataloğundan, internet sitesinden ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi FULL TATİL’in internet sitesinde okuyup incelediğini, sözleşmeyi okumadan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını beyan ve kabul eder.

7.2.Tüketici, bu rezervasyona ilişkin sözleşmeyi, sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, hizmetin satış fiyatını, ödeme şartlarını ve şeklini gerek FULL TATİL’e ait web adreslerinden gerek FULL TATİL’in kataloğundan, ilanlarından ve gerekse de FULL TATİL satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.

7.3.FULL TATİL, rezervasyon yapılan otelin vasıflarını, yıldızlamasını ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgiyi, otelin beyanına, broşürlerine ve otelin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiştir. Otelin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan özellikte ve yıldızlama standartlarında olmaması halinde sorumluluk münhasıran otele aittir. Otelin, taahhüt edilen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde FULL TATİL, Tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonunu iptal edip, ödediği bedelin iadesini isteyebilir.

7.4.FULL TATİL, Tüketiciden rezervasyon esnasında Tüketicinin beyanına göre,  kimlik ve yaş bilgilerini almakta, ancak  kimlik ve yaş kontrolü otele girişte otel tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Tüketicinin, yanlış veya eksik beyan bildirmesinden dolayı arada fark doğarsa, bu fark otele giriş anında, Tüketiciden otel tarafından tahsil edilir.

7.5.Tüketici, rezervasyon esnasında FULL TATİL çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, FULL TATİL ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, FULL TATİL elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

7.6.İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler/katılımcılar, tesise/otele giriş yaparken güncellenmiş nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve tesise/otele giriş sırasında işbu konaklama hizmet ve satış sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş, balayı çifti, vb. gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici/katılımcı, fark ücretini derhal ve tamamen ödeyecek ve her türlü tazminde bulunacaktır. Tüketici/Katılımcı, konaklamanın gerçekleşeceği bölgenin, ülkenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin/otelin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir.

7.7.Konaklanacak tesiste/otelde evcil hayvan kabul edilmemektedir. 

7.8.İşbu sözleşme ve voucher, bilgilendirme broşürü bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.